Wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego (strona północna) w Częstochowie w okresie październik 2024 r. – styczeń 2025 r.

Do wniosku należy załączyć:
1. Zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu (po ustaleniu ostatecznej lokalizacji stoiska);
2. Mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji stanowiska handlowego;
3. Pisemną zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie ul. Mirowska 8, 42-217 Częstochowa (dotyczy namiotów handlowych o powierzchni powyżej 20m2).

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że przy przydzielaniu miejsc handlowych będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kolejnością składanych wniosków;
2. Przydziałem stanowiska max. 300 m2 dla jednego podmiotu gospodarczego.
Dodatkowe stanowiska będą przyznawane tylko w przypadku stwierdzenia wolnych lokalizacji.

Ww. wnioski będą przyjmowane w siedzibie Zarządu przy ul. Legionów 52 w Częstochowie od 12.04.2024 roku.
W pierwszej kolejności należy zgłosić się do pok. nr 16 celem sprawdzenia załączników (ustalenie ostatecznej lokalizacji stoiska, nadanie numeracji na wniosku), a następnie złożyć dokumenty w kancelarii MZD.

Wróć do początku strony