Ogłoszenie w sprawie zmian przepisów dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg publicznych

Ogłoszenie w sprawie zmian przepisów dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdów z dróg publicznych.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 21.09.2022 r. zmienionej ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r., poz. 1693 z późn. zm.) oraz nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 24.06.2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) zmieniają się zasady wydawania zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów.

Od 21.09.2022 r. obowiązuje nowy wniosek w sprawach zezwoleń na lokalizację zjazdu lub przebudową już istniejącego. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Zarządu pod adresem www.mzd.czest.pl, zakładka „Jak załatwić sprawę”.

Najważniejsze zmiany:

  •          szczegółowe określenie przeznaczenia nieruchomości, którą ma obsługiwać zjazd,
  •       wskazanie przewidywanego natężenia ruchu generowanego przez projektowaną inwestycję na nieruchomości (natężenie ruchu winno zostać poparte analizą z uwzględnieniem funkcji zabudowy na nieruchomości oraz ilością stanowisk postojowych),
  •       wskazanie rodzaju (miarodajnych) pojazdów, jakie będą korzystały ze zjazdu, pojazdy te określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktur z dnia 24.06.2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
  •         konieczność załączenia do wniosku opinii ws. organizacji ruchu wydanej przez Biuro Inżyniera Ruchu (BIR) Urzędu Miasta Częstochowy dla nowoprojektowanych zjazdów z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz dróg gminnych w przypadku projektowanej zabudowy wielorodzinnej, handlowo-usługowej, zjazdu na drogę wewnętrzną oraz wystąpienia trudnych warunków wynikających z istniejącego ukształtowania lub zagospodarowania terenu (np. duża różnica wysokości terenu względem drogi, bliskość skrzyżowania itp.),
  •        konieczność załączenia do wniosku opinii BIR w przypadku przebudowy zjazdu w związku ze zmianą zagospodarowania nieruchomości polegającej na zmianie funkcji z mieszkaniowej na mieszkaniową z usługami, handlem lub tylko z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostanie wystosowane wezwanie do jego uzupełnienia w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni od jego otrzymania. Brak uzupełnienia wniosku będzie skutkował pozostawieniem go bez rozpatrzenia w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie MZD wyjaśnia, że zgodnie z nowym nazewnictwem na nieruchomość przyległą do drogi lokalizuje się zjazdy zwykłe, a nie jak dotychczas zjazdy indywidualne (do zabudowy mieszkaniowej) lub publiczne (w przypadku działalności gospodarczej). Zjazdy techniczne oraz awaryjne są przeznaczone tylko dla pojazdów obsługi drogi oraz służb ratowniczych.

Wróć do początku strony